Menı
Your Cart

Ugovor o kupoprodaji robe na daljinu

UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE NA DALJINUOvaj Ugovor o kupoprodaji robe na daljinu (u daljem tekstu “Ugovor”) zaključuje se dana _____2021. godine, između sledećih strana:Nu Technology and Investment d.o.o. Beograd – Savski venac, ul. Koste Glavinića 16/12, MB: 21651931, PIB: 112329410 (u daljem tekstu: „Internet prodavnica“); i

___________________(ime i prezime), _______________ (adresa), ____________ (grad i poštanski broj) (u daljem tekstu: „Kupac“)Internet prodavnica i Kupac će u daljem tekstu zajednički biti označeni kao „Ugovorne strane“.Član 1.Ovim ugovorom Internet prodavnica prodaje, a Kupac kupuje _________________ (u daljem tekstu: „Roba i/ili Proizvod/i“).Internet prodavnica je obavezna da Kupcu preda Proizvod/e tako da Kupac postane vlasnik istih, a Kupac se obavezuje da za Proizvod/e isplati kupoprodajnu cenu i izvrši njihovo preuzimanje.Član 2.Kupac se obavezuje da na ime kupoprodajne cene za Proizvod/e, Internet prodavnici isplati iznos od ___________ RSD.

Troškovi isporuke, PDV-a i carinskih taksi u ukupnom iznosu od ______ RSD nisu uključeni u kupoprodajnu cenu i isti padaju na teret Kupca.Član 3.Kupac zaključenjem ovog Ugovora potvrđuje da ga je Internet prodavnica pre zaključenja Ugovora obavestila o:

osnovnim obeležjima i poreklu Proizvoda; 

adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Internet prodavnice;

prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta

načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, 

načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Kupca;

pravu Kupca na jednostrani raskid Ugovora i uslovima za jednostrani raskid Ugovora;; 

podršci koju Internet prodavnica pruža Kupcu posle prodaje, ugovornim garancijama i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije; 

vremenu na koje se ovakvi ugovori zaključuju; 

adresi na kojoj Internet prodavnica posluje i adresi na koju može da uputi pritužbe i reklamacije.Član 4.Kupac je dužan da prilikom prijema Proizvoda pregleda isti i proveri njihovu saobraznost sa naručenim, te ukoliko ima primedbi, odmah istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, Internet prodavnica odgovara u roku od 2 (dve) godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, ako se pokažu u roku kraćem od 6 (šest) meseci od dana prijema Proizvoda, čime se ne isključuje pravo Internet prodavnice da dokazuje suprotno.Momenat prelaska rizika sa Internet prodavnice na Kupca je momenat predaje Proizvoda Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio za prijem Proizvoda u njegovo ime.U slučaju postojanja nedostataka za koje Internet prodavnica odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Opštih uslova prodaje, Pravilnika o reklamaciji i zakona koji uređuje zaštitu potrošača.Član 5.Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme Proizvod/e koje mu je poslala Internet prodavnica u skladu sa ovim Ugovorom.Pod štetom se podrazumeva oštećenje na bilo kom Proizvodu, kao i troškovi koje Internet prodavnica ima zbog propuštanja Kupca da preuzme Proizvod/e, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja, carine i slično.Član 6.Na sva ostala pitanja koja nisu definisana ovim Ugovorom, primenjivaće se Opšti uslovi NUSHOPPER koji su objavljeni na Internet stranici www.nushopper.com, a koji čine sastavni deo ovog Ugovora.Član 7.Ugovorne strane su saglasne da svaki eventualni spor reše na miran način, međusobnim dogovorom.Ukoliko to nije moguće, Ugovorne strane prihvataju da se spor reši vansudskim sredstvima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.Član 8.Ovaj Ugovor zaključen je kao ugovor o kupoprodaji robe na daljinu u smislu člana 27. Zakona o zaštiti potrošača, jer je zaključen posredstvom interneta kao sredstva komunikacija.

Prodavac                                                                 Kupac__________________________                                         __________________________