Menı
Your Cart

Reklamacioni list

REKLAMACIONI LIST

 

Naziv Internet Prodavnice:

NUSHOPPER

Naziv kompanije:

Nu Technology and Investment d.o.o. Beograd – Savski venac, ul. Koste Glavinića 16/12, MB: 21651931, PIB: 112329410

 

 

PODACI O POTROŠAČU

 

Ime i prezime:

 

Broj porudžbine:

 

Email adresa:

 

Broj telefona:

 

Adresa stanovanja:

 

Svojeručni potpis:

 

 

PODACI O ROBI

 

Oznaka robe:

 

Datum kupovine:

 

Korišćeno/nošeno dana:

 

Cena robe:

 

Opis reklamacije:

 

 

 

 

 

Želim da mi se reklamacija reši (zaokružiti odabrano):

1.    Otklanjanje nedostataka na robi o trošku Internet prodavnice

2.    Zamena robe sa nedostatkom za novi model

3.    Umanjenje cene uz zadržavanje kupljene robe

4.    Povraćaj plaćenje kupoprodajne cene

 

Broj tekućeg računa kupca i naziv banke na koji će biti izvršen povrat novca:

 

 

Napomene za potrošača:

 

 


1.Proizvod koji se šalje na reklamaciju mora biti čist. U suprotnom, reklamirani proizvod neće biti uzet u razmatranje,

2.Proizvod mora biti poslat preporučenom pošiljkom, sa dokazom o uručenju službi dostave,

3.Potrošač je svojim potpisom na Zahtevu za reklamaciju potvrdio da je upoznat sa Politikom privatnosti Internet prodavnice i Opštim uslovima Internet prodavnice,

4.Popunjavanjem i slanjem Zahteva za reklamaciju, Potrošač daje ovlašćenje Internet prodavnici da može obrađivati date podatke u cilju formiranja evidencije o primljenim reklamacijama koja se vodi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača,

5.Popunjavanjem i slanjem Zahteva za reklamaciju, Potrošač izjavljuje pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi navedeni podaci tačni,

6.Popunjavanjem i slanjem Zahteva za reklamaciju, Potrošač daje suglasnost Internet prodavnici za obradu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

 

ODLUKA

 

Utvrđeno činjenično stanje:

 

 

 

Odluka*:

 

 

 

 

 

Datum:                                                                                         Potpis ovlašćenog lica:

 

_______________                                                            ____________________

 

 

* Poruka o pravnom leku: Protiv ove Odluke može se pokrenuti spor pred nadležnim organom u skladu sa zakonom.